ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η ασφάλεια του Ηλεκτρονικού καταστήματος του gleek.gr επιτυγχάνεται με τις ακόλουθες μεθόδους:
Η Ιστοσελίδα έχει υιοθετήσει διαδικασίες, οι οποίες προφυλάσσουν τα προσωπικά δεδομένα που οι χρήστες προσκομίζουν στην ιστοσελίδα του gleek.gr. Αυτές οι διαδικασίες προστατεύουν τα δεδομένα των χρηστών από οποιαδήποτε μη επιτρεπόμενη πρόσβαση ή αποκάλυψη, απώλεια ή κακή χρήση και αλλαγή ή καταστροφή.
Βοηθούν επίσης στο να πιστοποιείται ότι τα στοιχεία αυτά είναι ακριβή και χρησιμοποιούνται σωστά. Η σύνδεσή σας σε αυτό είναι ασφαλής διότι χρησιμοποιεί τεχνολογία SSL (Secure Socket Layer).
Η τεχνολογία SSL στηρίζεται σε ένα κωδικό κλειδί για κρυπτογράφηση των δεδομένων πριν αποσταλούν μέσω της (SSL) σύνδεσης. Ο έλεγχος ασφαλείας μεταξύ των δεδομένων και του Server γίνεται με βάση το μοναδικό κωδικό κλειδί διασφαλίζοντας στο ακέραιο την επικοινωνία. Οι φυλλομετρητές (browsers) Netscape Navigator, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari υποστηρίζουν το πρωτόκολλο SSL και προτείνεται η χρήση τους για τη σύνδεση στην Ιστοσελίδα.
Όλες οι πληροφορίες που διαβιβάζονται από τον πελάτη/συνδρομητή στο gleek.gr είναι εμπιστευτικές και τοgleek.gr έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να γίνεται χρήση τους μόνο στο μέτρο που αυτό κρίνεται αναγκαίο στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Ενδεικτικά ορισμένα από τα μέτρα που έχουν ληφθεί είναι τα ακόλουθα:
i. Μόνο εξουσιοδοτημένος υπάλληλος του gleek.gr έχει πρόσβαση στα στοιχεία των συναλλαγών των χρηστών και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο, (π.χ. για την διεκπεραίωση των παραγγελιών των χρηστών).
ii. Το gleek.gr διαχειρίζεται τα στοιχεία των χρηστών και των συναλλαγών τους ως εμπιστευτικά και δεν τα αποκαλύπτει σε τρίτους, εκτός αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από τον χρήστη ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής.
iii. Ο κάθε χρήστης μπορεί να ζητήσει οποιαδήποτε στοιχεία τηρούνται για αυτόν καθώς και την διόρθωσή τους σε περίπτωση που μπορεί να τεκμηριώσει την ύπαρξη λάθους.